Skip to main content

MongoDB

برای راه‌اندازی MongoDB یک اپ داکری با ایمیج مونگو و نسخه‌ی دلخواه مثلا mongo:4.4.5 می‌سازیم.

انتخاب ایمیج ساخت mongodb در دارکوب

پورت سرویس را 27017 تنظیم می‌کنیم و متغیرهای محیطی MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME و MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD را مقداردهی می‌کنیم.

متغیرهای محیطی ساخت mongodb در دارکوب

سپس باید از تب دیسک، حجم دیسک مورد نیاز خود را انتخاب و روی آدرس /data/db تنظیم کنیم و اپ را ذخیره و دیپلوی کنیم.

تنظیم دیسک ساخت mongodb در دارکوب

بعد از ساخته شدن موفق اولیه مونگو، این بار دستور اجرائی را مشابه زیر تغییر می‌دهیم و دوباره ذخیره و دیپلوی می‌کنیم:

mongod --wiredTigerCacheSizeGB 0.5 --auth --bind_ip 0.0.0.0
کامند ساخت mongodb در دارکوب
 

مقدار wiredTigerCacheSizeGB (0.5) در دستور بالا را باید مطابق محدودیت RAM اپ خود و با توجه به نکات موجود در تنظیمات کانفیگ مونگو تنظیم کنیم. به طور خلاصه این عدد نباید بیشتر از ۸۰ درصد مقدار RAM اپ باشد.

اکنون با استفاده از آدرس درون کلاستری APPNAME.NAMESPACE.svc:27017 می‌توان به مونگو متصل شد. برای اتصال از طریق شل مونگو می‌توان از دستوری مشابه زیر استفاده کرد:

mongo --authenticationDatabase "admin" -u "root" -p

برای اتصال به مونگو از بیرون از کلاستر می‌توانید از port-forward در kubectl استفاده کنید یا در تب پورتها (با در نظر گرفتن مسائل امنیتی) گزینه‌ی ip خارجی دادن به اپ را فعال کنید.

صفحه‌ی مونگو در داکرهاب