Skip to main content

معرفی سرویس

سرویس جمع‌آوری لاگ با هدف برطرف کردن نیاز جمع‌آوری، ذخیره و دریافت لاگ برای تمامی کاربران از طریق کنسول هم‌روش قابل دسترسی است.

ساخت یک اپ دارکوبی

برای استفاده از این محصول ابتدا اپ دارکوبی خود را دیپلوی کنید.

فعال‌سازی

با فعال سازی این سرویس به آسانی لاگ‌های اپلیکیشن‌های خود را جمع‌آوری و در Loki ذخیره کنید.

ساخت پایپلاین

در صورت نیاز می توانید با ساخت پایپلاین، لاگ های خود را در یک data store دلخواه (در حال حاضر minio یا elasticsearch)، ذخیره کنید.