Skip to main content

مقدمه

برای ساخت اپ از یک ریپو گیت، نیاز دارید تا در ریپو خود یک Dockerfile نیز داشته باشید. در صورتی که در نوشتن داکرفایل نیاز به کمک دارید، از طریق پشتیبانی دارکوب این موضوع را مطرح کنید. همکاران ما در اسرع وقت شما را راهنمایی خواهند کرد.

انتخاب نوع اپ

در صفحه انتخاب نوع اپ، "منبع گیت" را انتخاب نمایید.

پلتفرم ابری دارکوب برای ساخت اپ از روی ریپوی گیت، می‌تواند به گیت‌هاب و هم‌گیت متصل شده و کدهای شما را دیپلوی کند. برای ادامه کار یکی از دو مستند زیر را انتخاب نمایید:

  1. ساخت اپ از طریق اتصال به گیت‌هاب
  2. ساخت اپ از طریق اتصال به هم‌‌گیت