Skip to main content

ساخت برنامه‌های آماده در دارکوب

دارکوب با استفاده از یک Helm chart از برنامه‌های کاربردی مختلف، یک نسخه از آن‌ها را به شکلی برای کاربران آماده می‌کنید تا با یک کلیک بتوانند به سادگی برنامه‌های کاربردی خود را ساخته و از آن‌ها استفاده کنند. از لیست زیر می‌توانید مستند 1click app مورد نظر خود را بیابید.

ساخت grafana در دارکوب
Grafana
ساخت prometheus در دارکوب
Prometheus
ساخت kibana در دارکوب
Kibana
ساخت metabase در دارکوب
Metabase
ساخت jira در دارکوب
Jira
ساخت confluence در دارکوب
Confluence
ساخت RocketChat در دارکوب
Rocket.Chat
ساخت Nextcloud در دارکوب
Nextcloud
ساخت RabbitMQ در دارکوب
RabbitMQ
ساخت Nginx در دارکوب
Nginx
ساخت Keycloak در دارکوب
Keycloak
ساخت Kafka در دارکوب
Kafka
ساخت Pyroscope در دارکوب
Pyroscope