Skip to main content

تنظیمات متغیرهای محیطی (Enviornment Variables)

متغیرهای محیطی

اگر اپ شما در زمان اجرا به متغیر‌های محیطی (Environment variable) خاصی نیاز دارد در این قسمت می‌توانید آن‌ها را تعریف کنید. همچنین می‌توانید برای سهولت، متغیر‌های محیطی را در قالب json وارد کنید.

متغیرهای مشترک

با استفاده از قابلیت متغیرهای مشترک می‌توانید برای چند اپ یک مجموعه متغیرهای محیطی یکسان تعریف کنید و از آن‌ها در سایر اپ‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که متغیرهای محیطی در زمان اجرا در اختیار اپ قرار می‌گیرد. برای ایجاد یک فهرست از مقادیر مشترک باید اسم برای آن انتخاب کنید سپس به ازای هر کدام از آن‌ها مقدار key و value را وارد نمایید.


در ادامه‌ی کار با دارکوب نیز می‌توانید از صفحه‌ی لیست اپ‌ها به متغیرهای مشترک دسترسی داشته باشید.