Skip to main content

جمع‌آوری لاگ

با استفاده از سرویس جمع‌آوری لاگ می‌توانید لاگ‌های اپلیکیشن خود را جمع‌آوری کرده و به صورت تجمیع شده در یک datasource با فرمت Loki دریافت کنید. این سرویس لاگ‌ها را از آدرس فایل‌هایی که برای هر اپلیکیشن تعریف کرده‌اید و همچنین از stdout پاد اپلیکیشن، جمع‌آوری و ذخیره می‌کند. سپس با استفاده از اطلاعات datasource ای که در اختیار شما قراره می‌گیرد می‌توانید لاگ‌های خود را در grafana مشاهده کنید و کوئری‌های مطلوب‌تان را اجرا کنید. همچنین با استفاده از قابلیت ساخت پایپ لاین لاگ امکان ذخیره و دریافت لاگ های خود را در یک datastore دلخواه (در حال حاضر minio یا elasticsearch)، دارید.

برای جزئیات بیشتر به مستندات مراجعه کنید.