Skip to main content

کنترل دسترسی

دارکوب به شما این امکان را می‌دهد که دسترسی هر عضو سازمان به یک اپ بخصوص را مدیریت کنید. توجه داشته باشید که این قسمت تنها برای مسئول سازمان و ادمین‌های آن فعال است.

فعال‌سازی

برای استفاده از کنترل دسترسی‌ها، ابتدا باید این قابلیت را از بخش مشخصات سازمان فعال کنید.

مشاهده عضویت فرد در سازمان

اگر فرد مورد نظر هنوز عضو سازمان نیست، ابتدا از قسمت اغضای سازمان، وی را به سازمان اضافه کنید. به این ترتیب دعوت‌نامه‌ای برای عضویت وی در سازمان ارسال خواهد شد. مطالعه مستند مدیریت اعضای سازمان

پس از عضویت فرد در سازمان، می‌توانید در اپ دارکوبی خود، دسترسی‌های مورد نظر را برای وی ایجاد یا از او سلب کنید.

مدیریت دسترسی‌ها

در این صفحه می‌توانید به تمام اعضای سازمان دسترسی داشته و به شکل تجمیعی دسترسی‌های مورد نظر خود را برای هر فرد در اپ مورد نظر اعمال کنید.

به این ترتیب اعضاد مورد نظر در سازمان، می‌توانند دسترسی‌های تعیین‌شده در اپ را دریافت کنند. برای مدیریت دسترسی‌ها در سطح سازمان، مستند مدیریت اعضای سازمان را مطالعه کنید.