Skip to main content

آرگومان‌های بیلد

آرگومان‌های بیلد، آرگومان‌هایی هستند که در زمان بیلد شدن ایمیج (دستور docker build)، می‌توان آنها را به همراه --build-args آورد و به این ترتیب تنظیماتی را بر بیلدی که قرار است ساخته شود، اعمال کرد. این مقادیر فقط در طول بیلد در دسترس هستند؛ یعنی برخلاف مقادیر ENV که در داخل کانتینر می‌شود آنها را دید، آرگومان‌های بیلد بعد از ساخته شدن ایمیج و آغاز به کار کانتینر دیگر قابل دسترسی نخواهند بود. راهنمای آرگومان‌های بیلد در مستندات داکر

استفاده از آرگومان‌های بیلد در دارکوب

ابتدا باید آن را در داکرفایل خود تعریف کنید.

ARG EXAMPLE_VAR    # no default value
ARG EXAMPLE_VAR=demo # with default value

به عنوان مثال، ممکن است شما در حالت عادی از ورژن alpine ایمیج پایه استفاده کنید، اما در شرایط بخصوصی به ورژن debian نیاز داشته باشید. با نوشتن داکرفایل به این صورت، می‌توانید فقط با یک داکرفایل هردو مورد را عملی کنید:

ARG BASE_IMAGE_VERSION=alpine
FROM base-image:22-${BASE_IMAGE_VERSION}

سپس در بخش آرگومان‌های بیلد دارکوب، key و value را وارد کنید:

آرگومان‌های پیش‌ساخته

در مورد آرگومان‌های بیلد پیش‌ساخته می‌توانید به این لینک‌ها مراجعه کنید: